Выбор города

ДОГОВІР

ПРО НАДАННЯ НЕВИКЛЮЧНОЇ ЛІЦЕНЗІЇ НА ПРАВО ВИКОРИСТАННЯ БАЗИ ДАНИХ

та умови надання інших сервісів сайту brokfucker.com

ТОВ «НФ ТІМ», в особі директора Соколової А.О., що діє на підставі статуту (надалі - Власник) з одного боку та Інвестор з іншого боку, а разом – Сторони, уклали цей договір про наступне:

 1. ТЕРМІНИ Й ВИЗНАЧЕННЯ

1.1.   БАЗА ДАНИХ «Заявки/пропозиції юридичних та фізичних осіб» (далі - БАЗА ДАНИХ) – спеціалізована інформаційна база даних заявок/пропозицій потенційних споживачів фінансових послуг, що розміщена у обмеженому доступі на Сайті за адресою www.brokfucker.com та є об'єктом авторського права Власника, фрагмент якої надається у використання Інвестору на умовах невиключної Ліцензії в порядку даного Договору.

1.2. Ліцензія – надання права на використання фрагменту БАЗИ ДАНИХ  на умовах, визначених розділом 2 даного Договору.

1.3. Інвестор – Користувач Сайту, що зареєструвався з метою пошуку потенційних позичальників фінансових послуг, шляхом отримання Ліцензії на використання БАЗИ ДАНИХ та отримання інших Сервісів Сайту (рекламних послуг Сайту з метою просування бренду Інвестора, отримання консультаційних послуг, дослідження ринку фінансів та ін.).

1.4. Позичальник – Користувач Сайту, необмежена кількість фізичних або юридичних осіб, який розмістив свою заявку в БАЗІ ДАНИХ з метою отримання фінансових послуг від Інвестора.

1.5. Доступ до БАЗИ ДАНИХ – технічна можливість використовувати БАЗУ ДАНИХ на умовах, визначених Ліцензією та даним Договором.

1.6. Особовий кабінет - персоналізований робочий простір Інвестора на Сайті, в якому Інвестор може управляти своєю Сторінкою на Сайті або іншими сервісами Сайту.

1.7. Особовий рахунок - реєстр обліку руху грошових коштів та розрахункових операцій Сторін.

1.8. Активація — списання з Особового рахунка Інвестора на Сайті вартості надання ЛІЦЕНЗІЇ чи інших Сервісів Сайту, що підтверджує початок надання ЛІЦЕНЗІЇ чи Сервісу, або зарахування коштів на поточний рахунок Власника.

2. ПОРЯДОК ТА УМОВИ НАДАННЯ ВИКЛЮЧНОЇ ЛІЦЕНЗІЇ НА ПРАВО ВИКОРИСТАННЯ ФРАГМЕНТУ БАЗИ ДАННИХ

2.1. Результатом приєднання до даного Договору є надання Власником ліцензії на право використання фрагменту БАЗИ ДАНИХ, розміщеної на Сайті www.brokfucker.com та у мобільному додатку, надання Власником окремих та додаткових рекламних, консультаційних, інформаційних послуг, за допомогою технічних засобів Сайту (надалі – «Сервіси»).

2.2. БАЗА ДАНИХ за даним Договором ліцензується як об'єкт авторського права, майнові авторські права на які належать Власнику.

2.3. Керуючись ст.1109 Цивільного кодексу України, Власник надає Ліцензію на наступних умовах:

2.3.1 Вид Ліцензії: невиключна;

2.3.2 Територія: Україна;

2.3.3 Строк дії Ліцензії: Строк (термін) дії ЛІЦЕНЗІЇ визначається з моменту активації доступу до БАЗИ ДАНИХ на сайті і продовжується до закінчення оплаченого ІНВЕСТОРОМ строку (терміну).

2.3 Способи використання об’єкта інтелектуальної власності:

- перегляд, аналіз, сортування за дозволеними Договором параметрами фрагменту БАЗИ ДАНИХ;

- перегляд даних в межах фрагменту БАЗИ ДАНИХ, а саме: 

- для фізичних осіб: ПІБ, контактні телефони, електронна адреса (додаткові документи у разі їх додавання Позичальником на Сайт) бажані умови отримання фінансових послуг (сума позики, валюта позики, розмір відсотка за користування позикою, термін позики, вид забезпечення позики тощо);

- для юридичних осіб: найменування Позичальника, контактні телефони, електронна адреса, фінансові звіти (у разі їх надавання Позичальником) бажані умови отримання фінансових послуг (сума позики, валюта позики, розмір відсотка за користування позикою, термін позики, вид забезпечення позики, тощо)

2.4. Ціна Ліцензії становить:

- «Разова» - надає право перегляду однієї Заявки/пропозиції (лот) – 100 (сто) гривень.

- «Строкова підписка» - надає право перегляду усіх Заявок/пропозицій (лот) терміном на один місяць – 2000 (дві тисячі) гривень.

- «20» - надає право перегляду 20 (двадцяти) Заявок/пропозицій (лотів) без обмежень у часі – 1000 (одна тисяча) гривень.

2.5. Для ідентифікації Інвестора, в якості правомірного користувача, Інвестор повинен зареєструватися на Сайті.

2.6. Інвестор за Ліцензією отримує право використовувати фрагмент БАЗИ ДАНИХ як довідковий ресурс для інформаційного забезпечення своєї діяльності, також своїх структурних підрозділів з метою розгляду та оцінки потенційних позичальників для надання їм позики.

2.7. Інвестор отримує право на використання фрагмента БАЗИ ДАНИХ відповідно сукупності наступних параметрів:

Регіон – територія, в межах якої ІНВЕСТОРУ надаються дані у формі Заявок;

Період - строк, протягом якого ІНВЕСТОРУ надаються дані у формі Заявок;

Заявка/пропозиція (умови позики – лот) – набір інформації яку надає потенційний Позичальник з метою отримання позики, а саме: сума позики, відсоток за користування позикою, строк користування позикою, порядок погашення/повернення позики, забезпечення та інша інформація та документи які Позичальник самостійно надає у формі Заявки/пропозиції (лот);

2.8. Сукупність параметрів доступу, складають конкретний фрагмент БАЗИ ДАНИХ, право на використання якого отримує ІНВЕСТОР.

Власник може впроваджувати інші додаткові опції для надання доступу до фрагмента БАЗИ ДАНИХ.

2.9. При використанні фрагменту БАЗИ ДАНИХ ІНВЕСТОР набуває права:

а) використовувати документи, що містяться у БАЗІ ДАНИХ в формі Заявок/пропозиції (лот), шляхом перегляду Заявок, скачування Заявок на власні комп’ютерні пристрої, компілювання та сортування Заявок у власні портфелі на Сайті в своєму робочому кабінеті;

б) здійснювати пошук Заявок шляхом використання автоматичних інструментів пошуку, передбачених програмним забезпеченням Сайту, та шляхом використання інтелектуального пошуку в межах технічних можливостей, що надані програмним забезпеченням Сайту;

в) отримувати документи, що містяться у складі БАЗИ ДАНИХ у формі Заявок/пропозицій (лотів);

2.10. При використанні БАЗИ ДАНИХ ІНВЕСТОРУ забороняється:

а) втручатися у роботу Сайту та намагатися здійснювати декомпіляцію програмної частини Сайту;

б) здійснювати деконструювання даних в БАЗІ ДАНИХ з метою перенесення інформації до інших інформаційно-пошукових систем або для інших цілей;

в) передавати Облікову інформацію (логіни і паролі) доступу до Сайту третім особам у тимчасове або постійне користування;

г) використовувати контактні дані чи іншу інформацію, що містяться у Заявках, що входять до складу БАЗИ ДАНИХ, з іншою метою, яка не є пропозицією позики, зокрема, але не обмежуючись: шляхом використання контактних даних з метою рекламування чи пропозиції про придбання товарів/робіт/послуг ІНВЕСТОРА чи третіх осіб; з метою стягування коштів з потенційних позичальників, що розмістили свої Заявки на Сайті, у будь-який спосіб; з порушенням Закону України «Про захист персональних даних»;

д) розміщати тексти документів, що містяться у складі БАЗИ ДАНИХ, до будь-яких інших пошукових систем, баз даних чи будь-яких електронних видань і збірників, а також здійснювати будь-яке їх розміщення в мережі Інтернет;

є) використовувати тексти документів, що містяться у складі БАЗИ ДАНИХ, у будь-яких друкованих засобах масової інформації, друкованих збірниках чи інших друкованих джерелах, без письмового дозволу Власника.

2.11. При використанні документів, що містяться у складі БАЗИ ДАНИХ, ІНВЕСТОРУ належить здійснювати відповідне посилання на авторське право Власника.

2.12. По закінченні строку (терміну) або умов дії ЛІЦЕНЗІЇ, ІНВЕСТОР втрачає право (автоматично позбавляється права) на використання БАЗИ ДАНИХ в тих обсягах, які визначено пунктом 2.6.-2.9. цього Договору.

2.13. Упродовж всього строку (терміну) або умов дії  ЛІЦЕНЗІЇ, Власник володіє правом та передбаченими законом способами контролювати обсяги та порядок використання ІНВЕСТОРОМ БАЗИ ДАНИХ та вимагати від ІНВЕСТОРА припинити будь-яке використання БАЗИ ДАНИХ в обсягах, що перевищують ті, які визначено умовами ЛІЦЕНЗІЇ.

2.14. Упродовж всього строку або умов дії  ЛІЦЕНЗІЇ, ІНВЕСТОР зобов'язується негайно повідомляти Власника про будь-які порушення авторських прав на БАЗУ ДАНИХ зі сторони третіх осіб, а також сприяти Власнику в оперативному припиненні таких порушень, фіксації доказів їх наявності та захисту прав Власника.

2.15. У випадку порушення зобов'язань, передбачених у пункті 2.10 цього Договору, ІНВЕСТОР сплачує на користь ВЛАСНИКА штраф у розмірі 100 % вартості ЛІЦЕНЗІЇ за використання БАЗИ ДАНИХ, що використовуються ІНВЕСТОРОМ, за станом (вартості) на момент сплати штрафу, за кожен випадок такого порушення.

2.16. Дія ЛІЦЕНЗІЇ припиняється (ІНВЕСТОР позбавляється права на використання фрагменту БАЗИ ДАНИХ):

а) за рішенням ВЛАСНИКА, у випадку неодноразового (два і більше разів) порушення ІНВЕСТОРОМ зобов'язань, передбачених підпунктом 2.10 та 2.11 цього Договору;

б) автоматично, у випадку порушення ІНВЕСТОРОМ умов оплати ЛІЦЕНЗІЇ, якщо протягом строку, встановленого у цьому Договорі ІНВЕСТОР не скористався правом на її відновлення.

2.17. Дія ЛІЦЕНЗІЇ на використання фрагменту БАЗИ ДАНИХ автоматично продовжується у випадку своєчасного внесення плати за її продовження.

2.18. Надання ліцензійних прав підтверджується фактичним доступом Інвестора до БАЗИ ДАНИХ, що надається ІНВЕСТОРУ в день активації на Сайті.

3. ТИПИ РЕЄСТРАЦІЇ

3.1. Для реєстрації на Сайті та здійснення технічного доступу до фрагменту БАЗИ ДАНИХ Інвесторові може бути привласнений один з наступних Типів реєстрацій:

3.1.1. Типи реєстрації Інвестор:

Юридична або фізична особа, що має намір надати фінансову послугу.

3.1.2. Типи реєстрацій Позичальник:

Юридична або фізична особа, що має намір отримати фінансову послугу.

4. ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ, СТАНДАРТИ ТА ОБМЕЖЕННЯ, ПРЕРЕДБАЧЕНІ ДЛЯ ОТРИМАННЯ ДОСТУПУ ДО ФРАГМЕНТУ БАЗИ ДАНИХ

4.1ВЛАСНИК зобов'язується надати ІНВЕСТОРУ доступ до фрагменту БАЗИ ДАНИХ відповідно до Параметрів, обумовлених в п.2.7 цього Договору.

4.2. ІНВЕСТОР не може одержати доступу до фрагменту БАЗИ ДАНИХ, параметри якого не відповідають параметрам оплаченого доступу до БАЗИ ДАНИХ.

4.3. Можливість або неможливість одержати доступ до фрагменту БАЗИ ДАНИХ визначається в момент запиту до БАЗИ ДАНИХ за допомогою Сайту. Це означає, що при зміні Параметрів Заявок Позичальником воно може ставати доступним або недоступним ІНВЕСТОРУ після Активації доступу до фрагменту БАЗИ ДАНИХ. ВЛАСНИК не гарантує, що Заявка доступна в певний момент часу, буде доступним в будь-який інший момент часу протягом дії строку доступу до Бази даних. 

5. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

5.1. ВЛАСНИК має право змінювати умови цього Договору в односторонньому порядку шляхом розміщення нової редакції на Сайтів мережі Інтернет. ІНВЕСТОР самостійно несе відповідальність за ознайомлення з новими версіями Договору з періодичністю 1 раз на 90 календарних днів.

5.2. У разі виникнення форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили, які не залежать від волі Сторін), включаючи, але не обмежуючись наступним: війни, військові дії, зміни законодавства, які унеможливлюють виконання Сторонами своїх зобов'язань, пожежі, повені, інші стихійні лиха або сезонні природні явища, руйнування комунікацій та засобів енергопостачання, Сторони звільняються від виконання своїх зобов'язань на час дії зазначених обставин.

5.3. Обмін інформацією між Сторонами може проводитись шляхом листування або повідомлення по електронній пошті brokf2020@gmail.com. Копії документів, відправлені електронною поштою, мають юридичну силу до моменту надання їх оригіналів.

5.4. У випадках, не передбачених Договором, Сторони керуються чинним законодавством України.

Поделиться:

Искать везде

Введите ваши данные и мы вам перезвоним в течении 5 минут

Ваше имя

Номер телефона